Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Người phối hợp Thời gian Khoa phòng Ghi chú

1

Đề tài nhánh
Ghép gan thực nghiệm

PGS. TS. Trương Văn Việt

TS. Nguyễn Tấn Cường
BS.Phạm Hữu Thiện Chí
BS.Nguyễn Minh Hải
BS.Nguyễn Ngọc Anh
BS.Hoàng Hoa Hải
TS. Trần Quyết Tiến

2000-2004

Khoa Ngoại Gan Mật Tụy và Ngoại Tiêu Hoá

2

Đề tài nhánh 5c-HĐ-ĐT: Nghiên cứu kỹ thuật hồi sức mổ lấy tạng và bảo quản tạng từ tử thi để ghép

PGS. TS. Trương Văn Việt

BS. Phạm Thị Nguyệt Anh
BS. Trần Ngọc Sinh
BS. Hoàng Hoa Hải
BS. Dương Quang Vũ

1998-2004

Khoa Ngoại Tiết Niệu

3

Yếu tố nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ nhân viên Y tế

TS Trần Thị Trung Chiến - Bộ Y tế

PGS.TS Tr ương Văn Việt và tập thể BS Nhân viên BVCR

2005

Bệnh viện Chợ Rẫy