Phòng - Ban

Văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

Văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

1.     Lãnh đạo:

                        Chánh văn phòng:             ThS. BS. Phan Chí Thành

Tổ trưởng công tác:          CN. Lại Thị Thanh Mai

2.     Nhân lực:

Văn phòng đã có 07 cán bộ bao gồm 01 bác sĩ – Thạc sĩ, 03 chuyên viên và 03 điều dưỡng

3.     Sơ lược lịch sử:

Văn phòng Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến được thành lập ngày 15-5-2010  theo quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, BVPSTW.

1.      Chánh VP: ThS.Bs. Bạch Huy Anh

2.      Chánh VP: PGS.TS. Bs. Nguyễn Xuân Hợi

3.      Chánh VP: ThS. Bs. Phan Chí Thành

4.    Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến

1.      Là đơn vị duy nhất có thẩm quyền quản lý việc in và cấp phát chứng chỉ giấy chứng nhận in và cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho các khóa đào tạo của Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức trong và ngoài Bệnh viện (kể cả các khóa đào tạo do các đơn vị khác phối hợp với Bệnh viện PSTW tổ chức).

2.      Có thẩm quyền lưu trữ và xác minh các văn bản liên quan đến cấp phát văn  bằng chứng chỉ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương.